homeპორტალებირეიტინგებიპერსონალის რეიტინგი
პერსონალის რეიტინგი

სააგენტოს პერსონალის რეიტინგი კეთდება პერიოდულად მხოლოდ
ფრონტ ოფისის ოპერატორებზე და ეფუძნება შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმებს.

უახლესი რეიტინგი გამოქვეყნდება მალე...

Pro-Service